TS_LOVE_01

TS_LOVE_02

TS_LOVE_06

TS_LOVE_05

TS_LOVE_03

TS_LOVE_07

TS_LOVE_08

I LOVE YOU

Livre d’artiste – Karin Dürr, Carolin Röckelein, sur Zoe Zin Moe.

I LOVE YOU

Artist’s Book – Karin Dürr, Carolin Röckelein, Zoe Zin Moe.

En collaboration avec Thorsten Baensch

Bookmark and Share
  • Date: 2014
  • Client: Karin Dürr - Carolin Röckelein
  • Filed under: Print Design